Organisatiewetenschappen

In de studie Organisatiewetenschappen (OW) staan relaties binnen en tussen organisaties centraal. Deze worden bestudeerd vanuit een sociaalwetenschappelijke optiek. Dat betekent dat Organisaties en netwerkrelaties vooral worden gezien als samenwerkingsverbanden tussen mensen. OW’ers hebben verstand van menselijk gedrag en van samenwerking tussen mensen en organisaties. Hoe kan samenwerking gestalte krijgen, welke afspraken moeten daarbij worden gemaakt en hoe kan de samenwerking worden verbeterd en in stand gehouden worden, ook als er zich allerlei ontwikkelingen in de omgeving voordoen? Daarvoor is met name kennis nodig van de organisatiesociologie en de organisatiepsychologie. Dit zijn de hoofdbestanddelen van de opleiding.
Organisatiewetenschappen bestudeert bedrijven en organisaties in de publieke en non-profitsector vanuit een relationeel perspectief. We kijken naar (samenwerkings)relaties binnen organisaties, tussen organisaties en naar de verhouding van organisaties met hun maatschappelijke omgeving. De menselijke factor is in onze kenniseconomie cruciaal. Bij organisatiewetenschappen staat deze ‘human side of business’ centraal. Organisatiesociologie en organisatiepsychologie vormen dan ook de pijlers van de opleiding.

Onze samenleving is een netwerk van organisaties geworden. Geen enkele organisatie kan geheel zelfstandig voortbestaan. Er moet worden overlegd met leveranciers, de overheid, de Moederorganisatie en soms ook met de concurrentie. Daarnaast moet meer dan ooit rekening worden gehouden met de wensen van de consument en van maatschappelijke organisaties en burgers. Die willen niet alleen kwaliteit voor een lage prijs, maar eisen ook nog eens dat er een verantwoord milieubeleid wordt gevoerd, dat op een goede manier met het personeel wordt omgegaan en dat het bedrijf geen overlast bezorgt voor omwonenden. In die contacten van bedrijven met allerlei andere organisaties en groeperingen, gaat het steeds om het afstemmen van belangen en acties op elkaar.
Ook binnen organisaties is de onderlinge afhankelijkheid enorm groot. Individuen kunnen nog zo hard werken, ‘meters maken’ doe je door samen te werken, kennis en ideeën uit te wisselen.

Bestuurskunde, Bedrijfskunde en Organisatiewetenschappen.  Wat is het verschil? 
Organisatiewetenschappen wordt vaak in één adem genoemd met opleidingen als Bestuurskunde en Bedrijfskunde. Deze opleidingen hebben gemeen dat ze organisaties en bedrijven bestuderen. Echter elk vanuit een andere invalshoek. Dit zijn de belangrijkste verschillen:
•    Bestuurskunde richt zich met name op (het besturen van) overheidsorganisaties en de gevolgen daarvan voor andere organisaties.
•    Bedrijfskunde heeft een meer financieel-economische insteek en richt zich met name op de blik vanuit het management op de organisatie.
•    Bij Organisatiewetenschappen staat daarnaast ‘the human side of business’ centraal; samenwerkingsrelaties binnen en tussen organisaties en hun invloed op de bedrijfsresultaten.